HU / EN / FR

Adatvédelmi tájékoztató

MONTPARNASSE KFT

H-1055 BUDAPEST, FALK MIKSA UTCA 10.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

 1. Általános rendelkezések
  1. A jelen adatvédelmi és adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy rögzítse a Montparnasse Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (1055 Budapest, Falk Miksa utca 10.), mint Adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) adatvédelmi és adatkezelési politikáját a mindenkori hatályos – magyar uniós – jogszabályokban meghatározott adatvédelmi és adatkezelési elvek figyelembevételével, melyek által az Adatkezelő valamennyi szolgáltatásának – különösen, de nem kizárólagos www.montparnasse.co.uk domain néven elérhető weboldal (a továbbiakban: Weboldal) – igénybevétele során biztosított legyen az érintettek személyhez fűződő jogainak, különös tekintettel személyes adatok védelméhez való jogának tiszteletben tartása az érintettek személyes adatainak bármilyen feldolgozása, illetőleg kezelése során.
  2. Az Adatkezelő adatai:
   • Cégnév:                          Montparnasse Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
   • Székhely:                         1055 Budapest, Falk Miksa utca 10.
   • Cégjegyzékszám:              01-09-679498
   • Adószám:                         11847254-2-41
   • Statisztikai számjel:         11847254-4759-113-01
   • Nyilvántartó bíróság:        Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
   • Képviseli:                         Szabó Beáta  ügyvezető igazgató
   • E-mail:                              montparnasse@t-online.hu
   • Web:                                www.montparnasse.co.uk
  3. A Szabályzat célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, és megakadályozza az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát, vagy felhasználását, annak érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon.
 2. Adatkezelés alapelvei
  1. Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos – magyar és uniós – jogszabályoknak és a szakmára vonatkozó etikai elvárásoknak eleget téve, tisztességesen kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, minden esetben megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a megfelelő és biztonságos adatkezeléshez, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.
  2. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogszabályi előírásokat Adatkezelő az adatkezelés minden fázisában köteles betartani. Az Adatkezelő által végzett adatkezelésre elsősorban az alábbi jogszabályokban és ajánlásokban rögzített rendelkezések az irányadók:
   • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.),
   • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);
   • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (E-kertv.);
   • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény,
   • az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény;
   • a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény;
   • a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.);
   • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete.
  3. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
  4. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
  5. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
  6. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
  7. A személyes adatok kezelését tisztességesnek és törvényesnek kell tekinteni, ha az érintett véleménynyilvánítási szabadságának biztosítása érdekében az érintett véleményét megismerni kívánó személy az érintett lakóhelyén vagy tartózkodási helyén felkeresi, feltéve, hogy az érintett személyes adatait e törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelik és a személyes megkeresés nem üzleti célra irányul. A személyes megkeresésre a munka törvénykönyve szerinti munkaszüneti napon nem kerülhet sor.
 3. Értelmező rendelkezések
  1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy.
  2. személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például: név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
  3. adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
  4. az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.
  5. profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.
  6. álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.
  7. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
  8. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
  9. harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
  10. az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
  11. adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 4. A kezelt személyes adatok köre
  1. Az Adatkezelő weboldalán (www.montparnasse.co.uk) keresztül elérhető Hírlevél szolgáltatás igénybe vételének előfeltétele a Hírlevélre történő feliratkozás, amely során az alábbi személyes adatokat kell megadni:
   • név,
   • e-mail cím.
  2. Az Adatkezelővel létesítendő szerződéses üzleti kapcsolat során (különösen, de nem kizárólagosan bizományi szerződés, adásvételi, megbízási szerződés megkötése stb.) az alábbi személyes adatokat kell megadni:
   1. természetes személy esetén
    • családi és utónevét,
    • születési családi és utónevét,
    • állampolgárságát,
    • születési helyét, idejét,
    • anyja születési nevét,
    • lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét,
    • azonosító okmányának típusát és számát
    • adóazonosító számát.
   2. jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén
    • nevét, rövidített nevét,
    • székhelyének, külföldi székhelyű vállalkozás esetén – amennyiben ilyennel rendelkezik – magyarországi fióktelepének címét,
    • főtevékenységét,
    • képviseletére jogosultak nevét és beosztását,
    • kézbesítési megbízottjának az azonosítására alkalmas adatait,
    • cégbírósági nyilvántartásban szereplő jogi személy esetén cégjegyzékszámát, egyéb jogi személy esetén a létrejöttéről (nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló határozat számát vagy nyilvántartási számát,
    • adószámát.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

Az adatkezelés jogalapja, módja és célja

Adatkezelő az érintett adatait a hatályos adatvédelemre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően

 • önkéntes hozzájárulás alapján (pl. hírlevélre való feliratkozás, honlap böngészés, adásvételi szerződés megkötése),
 • törvény által előírt kötelezettség alapján (pl. Ptk., Pmt. előírásai)

kezeli.

A Kötelező adatkezelés kivételével Adatkezelő gazdasági tevékenysége során az érintettektől, az adatok átadáskor, minden esetben, önkéntes nyilatkozatot (hozzájárulást) kér a jelen adatvédelmi szabályzat elfogadásával kapcsolatban. Adatkezelő kizárólag ezen önkéntes nyilatkozat megadása esetén kezeli az Érintettek adatait.

Az adatok kezelése elektronikus eszközökkel, nem automatizált módon, valamint papír alapon történik. Az elektronikus adatkezelés során a tárolásra szolgáló szerverek, eszközök Magyarországon helyezkednek el, míg a papír alapú adatkezelés a Adatkezelő hivatalos helyiségeiben (székhely, telephely, fióktelep)k történik.

Az adatkezelés célja az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások magas színvonalon történő nyújtása, információnyújtás, tájékoztatás, kapcsolattartás és egyéb gazdasági esemény megvalósítása, valamint a jogszabályokban előírt kötelezettségeknek való megfelelés.

Az Adatkezelő az önkéntes hozzájárulás alapján megadott adatokat a hozzájárulás visszavonásáig (a törléshez való jog gyakorlásáig) de legfeljebb 1 évig, míg a törvény által előírt kötelezettség alapján kezelt adatokat az adott törvényben, vagy egyéb jogszabályban meghatározott ideig őrzi.

Névtelen adatok és sütik („Cookie”)

Az Adatkezelő weboldalára (www.montparnasse.co.uk) való belépéssel, amennyiben az érintett által használt böngésző beállítások engedik, vagy azt a látogató a weboldal első látogatásakor kifejezetten jóváhagyja, a weboldal automatikusan elmenthet információkat érintett számítógépéről, illetve a böngészésre használt eszközéről (pl. táblagép, okostelefon, hordozható okos eszközök), illetve azon e célból ún. számítógépes „sütiket” (cookie) vagy más hasonló programokat helyezhet el.

A süti (cookie) egy olyan fájl, amely akkor kerül(het) a számítógépre vagy a böngészésre használt más eszközre, amikor az érintett egy weboldalt látogat meg. A sütik több funkcióval is rendelkeznek és több célra is felhasználhatók, így például:

 • információt gyűjtenek az érintettről, illetve eszközéről,
 • megjegyzik az érintett egyéni beállításait,
 • felhasználásra kerül(het)nek online tranzakciók igénybevételekor, vagy
 • felhasználásra kerül(het)nek a honlapon és más weboldalakon található reklámtartalmak optimalizációjához.

Általánosságban a sütik (cookies) vagy a más hasonló programok megkönnyítik a honlap használatát, elősegítik, hogy a honlap az érintettek számára igazi webes élményt és hatékony információforrást jelentsen, illetve biztosítják a honlap üzemeltetője részére az oldal működésének ellenőrzését, a visszaélések megakadályozását és az oldalon nyújtott szolgáltatások zavartalan és megfelelő színvonalú biztosítását.

A sütik (cookies) használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Az érintett vissza tudja utasítani a sütik (cookies) használatát számítógépe vagy a böngészésre használt más eszköze, illetve a honlap eléréséhez használt böngészője beállításain keresztül, azonban ilyen esetben, sütik (cookies) nélkül nem tudja majd maradéktalanul kihasználni a weboldal minden funkcióját, szolgáltatását, illetve ezek alkalmazása nélkül Adatkezelő sem tudja garantálni az érintettnek a honlap teljes körű használatát.

A sütik (cookies) által az érintettről, illetve az érintett számítógépéről, illetve a böngészésre használt eszközéről Adatkezelő a következő adatokat rögzíti és kezeli:

 • az érintett által használt IP-cím,
 • a böngésző típusa,
 • a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (például típus, beállított nyelv),
 • a látogatás pontos időpontja,
 • az előzőleg látogatott oldal címe,
 • a meglátogatott oldal, aloldal, használt funkció vagy szolgáltatás,
 • az oldalon töltött idő.

A sütik (cookies) önmagukban nem tudják az érintett személy szerint beazonosítani.

Amire Adatkezelő használja a sütiket (cookies), illetve más hasonló programokat:

 • hogy megmondja az érintett járt-e már a honlapon, illetve, hogy milyen aloldalakat vagy más a bodogaleria.hu domainhez tartozó oldalakat látogatott meg,
 • milyen funkciókat, szolgáltatásokat vett igénybe,
 • milyen információk után érdeklődött, vagy melyek azok, amelyek leginkább érdekelhetik.

Adatkezelő a sütiket (cookies) alapvetően információ gyűjtésre használja fel a még jobb és minőségi felhasználói élmény biztosítása és a honlap fejlesztése céljából.

A sütik (cookies) egy része feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy a felhasználók böngészhessék a honlapot, maradéktalanul és zökkenőmentesen használhassák annak funkciót, a honlapon keresztül elérhető szolgáltatásokat. Ezek az ún. munkamenet sütik (cookies), melyek többek között lehetővé teszik az érintett által adott oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik (cookies) érvényességi ideje kizárólag az aktuális látogatásra vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik (cookies) e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, ha az így van beállítva.

Az ún. teljesítményt biztosító sütiket (cookies) pedig arra használható, hogy információt gyűjtsön azzal kapcsolatban, hogyan használják az érintettek a honlapot. Ezek a sütik (cookies) olyan információkat gyűjtenek, mint például, hogy melyik oldalt, aloldalt nézte meg az érintett, annak mely részére kattintott, hány oldalt vagy aloldalt keresett fel, milyen más oldalakat látogatott, milyen hosszú volt az egyes oldalak megtekintési ideje, stb. Mindezek célja a honlap és a rajta megtalálható funkciók szolgáltatások fejlesztése, optimalizációja és ez által a felhasználói élmény javítása, a zavartalan és megfelelő színvonalú szolgáltatásnyújtás biztosítása.

A honlapon az Adatkezelőtől független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozások is találhatók. E hivatkozások szolgáltatója a saját szerverére történő közvetlen kapcsolódás miatt esetleg felhasználói adatokat képes gyűjteni (és ezeket esetlegesen olyan országok területén kezelni, amelyek nem minősülnek adatkezelési szempontból biztonságos harmadik országnak), amelyre az Adatkezelőnek semmiféle ráhatása sincs. Ezen adatgyűjtésekért Adatkezelő semmiféle felelősséget nem vállal, ezek kizárólag a látogató jóváhagyásával folynak, annak visszavonásáig, a sütik (cookies) tiltásáig, illetve törléséig. A külső szolgáltatók a felhasználói szokások mérésével, valamint a hirdetések kiszolgálásával kapcsolatosan, információgyűjtés céljából ún. webjelzőket (web beacons) is használnak.

Jelenleg a honlap által használt harmadik fél általi sütik (cookies), illetve más hasonló program: a Google Analytics szolgáltatása (pl. remarketing, Google Display hálózati megjelenítési jelentések, a Google Analytics demográfiai és érdeklődési jelentései).

A Google hirdetésekkel kapcsolatos adatvédelmi irányelveiről ide (https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=hu) kattintva tájékozódhat.

A Google Analytics szolgáltatása sütikkel kapcsolatos további tudnivalókról ide (https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage) kattintva tájékozódhat.

A Google cookie-kezeléséről itt (https://support.google.com/adwords/answer/2549063?hl=hu) olvashat részletesen.

A weboldalon (www.montparnasse.co.uk) a bővítmények alaphelyzetben le vannak tiltva. A bővítmények csak akkor kerülnek engedélyezésre, ha az érintett az erre szolgáló gombra kattint. A bővítmény engedélyezésével az érintett kapcsolatot hoz létre a közösségi oldallal és hozzájárul az adatainak a Facebook/Instagram részére történő továbbításához.

Amennyiben az érintett be van jelentkezve a Facebookra/Instagramra, előfordulhat, hogy az adott közösségi hálózat a látogatását az érintett közösségi fiókjához társítja.

Amennyiben az érintett a megfelelő gombra kattint, a böngészője a vonatkozó információkat közvetlenül az adott közösségi hálózatnak továbbítja, és azokat ott tárolja.

Az adatgyűjtés körére és céljára, adatainak a Facebookra/Instagram általi további feldolgozására és felhasználására, személyes adatainak védelmére irányuló jogaira és beállításaira vonatkozó információk a Facebookra/Instagram adatvédelmi nyilatkozatában találhatóak.

Az érintettek jogai

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél:

 • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • személyes adatainak helyesbítését, valamint
 • személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Az érintett kérelmére Adatkezelő, legkésőbb az erre irányuló kérelem benyújtásától számított 25 napon belül írásbeli tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetben az Adatkezelő költségtérítést állapít meg, azzal, hogy a már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

A személyes adatot törölni kell, ha

 • kezelése jogellenes;
 • az érintett ezt írásban kéri;
 • az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 • azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 • törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelés – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett az Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a 15 napos határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Az érintettnek az V. fejezetben meghatározott jogait törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából – beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is –, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

Adatvédelmi incidens

Az adatvédelmi incidenst az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes hatóságnak. Amennyiben a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Az adatvédelmi incidenst nem kell a hatóságnak bejelenteni, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

Amennyiben az adatvédelmi incidens hatóság számára történő bejelentése szükséges, úgy a bejelentésben:

 • ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát;
 • közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
 • ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
 • ismertetni kell a vállalkozás által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, a vállalkozás indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. A tájékoztatásban az érintettel világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell:

 • az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
 • ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
 • ismertetni kell a vállalkozás által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • a vállalkozás megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • a vállalkozás az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, a magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Jogorvoslati jog

Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelőhöz fordulhat az I.(2) pontban rögzített elérhetőségek bármelyikén.

Amennyiben az érintett a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmeit Adatkezelőnél nem sikerült megnyugtató módon rendeznie, vagy érintett bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést tenni.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Tel: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
ugyfelszolgalat@naih.hu
www.naih.hu 

Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a VII.(10) pontban meghatározott esetekben a Fővárosi Törvényszékhez (H-1055 Budapest, Markó u. 27.) fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.